skip to Main Content

Proč studovat psychologii?

S psychologií proniknete do podstaty psychických procesů a fungování lidské mysli.
Studium psychologie vám umožní pomáhat lidem, kteří procházejí psychickým onemocněním, prožívají osobně či partnersky náročné životní okamžiky nebo se vyrovnávají s mimořádnou životní událostí. Získáte znalosti a dovednosti pro podporu jednotlivců při jejich osobnostním rozvoji od dětství až po stáří. Mnoho aspektů lidské psychiky nebylo ještě prozkoumáno. Při svém studiu tak můžete být u jejich objevování.

S psychologií najdete jednoduše uplatnění na trhu práce.
Naši absolventi působí v oblasti klinické, poradenské a dopravní psychologie nebo v psychologii práce. Ti, kdo rozumí chování a prožívání druhých, jsou potřební všude, ať už jako členové týmů v nejrůznějších veřejných institucích, v soukromých firmách nebo jako odborníci s vlastní praxí. Každé lidské konání má své příčiny. Schopnost odhalovat je se vám bude hodit v řadě zajímavých a netradičních oborů, třeba v kriminalistice, sportovní psychologii nebo psychologii reklamy.

S psychologií obohatíte svůj vlastní život.
Získáte jedinečné zkušenosti, jež vám přinese právě pestrost a nevyčerpatelné možnosti, které skýtá lidská psychika. Zažijete osobnostní růst a na cestě za poznáním nejen prožívání a chování druhých, ale i na cestě za poznáním sebe sama.

Co u nás můžete studovat?

Jednooborové studium oboru Psychologie, prezenční forma, bakalářské studium

Jednooborové studium oboru Psychologie, kombinovaná forma, bakalářské studium

Jednooborové studium oboru Psychologie, prezenční forma, magisterské studium

Jednooborové studium oboru Psychologie, kombinovaná forma, magisterské studium

Bakalářské studium je zaměřeno především na základní disciplíny psychologie, v magisterském studiu se zaměříte na konkrétní oblast, která vás nejvíce zajímá.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budete studovat na jedné z nejlepších kateder psychologie v České republice.

• Budou vás učit odborníci na slovo vzatí, a to jak na vaší alma mater,
tak i při výjezdu do zahraničí.

• Jdeme s dobou – součástí katedry je i psychologická laboratoř, nejmodernější pracoviště svého druhu u nás.

• Dostanete možnost studovat na těch nejlepších univerzitách v zahraničí.

• Během studia načerpáte praxi nejen v rámci praktické výuky, ale také prostřednictvím stážemi u našich partnerů.

• Můžete se stát členem výzkumného týmu. Pravidelně spolupracujeme
s významnými společnostmi, jako je Psychiatrická léčebna Šternberk,
Škoda Auto, Člověk v tísni o. p. s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
a další.

• Máme pro vás připravenou celou řadu kvalifikačních kurzů: např. na psychologa v dopravě, zdravotnictví nebo školství.

• Už během studia můžete pomáhat, např. jako dobrovolníci spolupracující
s neziskovými organizacemi nebo dobrovolníci navštěvující léčebná centra.

• Studium si zpříjemníte odbornými konferencemi i tradiční Psychopárty
nebo katederním plesem.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi
s výjimečnou pověstí a tradicí! Budete studovat v srdci nádherné Olomouce, města s neobyčejnou studentskou atmosférou.

• Budete mít příležitost stát se součástí řady studentských spolků.

• Díky osobnímu přístupu členů katedry bude vaše studijní léta provázet příjemná atmosféra.

Jak se k nám dostanete?

• Do poloviny března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na webu fakulty a na stránkách katedry.

Kde se uplatníte?

• Jako psycholog ve zdravotnictví, poradenství, školství, v oblasti psychologie práce, službách sociální péče, státní správě, vězeňství apod.

• V personalistice, řízení lidských zdrojů a poradenských společnostech, kde budete identifikovat potenciál zaměstnanců, starat se o rozvojové a motivační programy či pečovat o vztahy na pracovišti.

• Jako odborný konzultant při tvorbě marketingových kampaní a strategií ve všech komunikačních a reklamních agenturách.

• Jako odborný konzultant v policejních útvarech.

• Jako poradce nebo motivační coach ve vzdělávacích institucích.

• Ve výzkumných centrech jako člen vědeckých týmů.

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich seznam a podrobnější informace najdete na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Dr. Dolejš od roku 2010 působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a od roku 2019 je jejím vedoucím. Zabývá se psychodiagnostickými nástroji a jejich standardizací, tvorbou dotazníků a psychodiagnostických nástrojů. Rovněž se věnuje pedagogické a školní psychologii, adiktologii a rizikovému chování u adolescentů.

Doc. Matúš Šucha, Ph.D.
Docent Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravně obecně a na problematiku manažerského poradenství. Věří, že poctivou vědeckou prací a přenášením poznatků do praxe dokážeme naplnit princip Vize 0 – žádné mrtvé nebo vážné zraněné na našich silnicích.

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.
Vyučuje předměty věnující se metodologii psychologického výzkumu a poskytuje konzultace v této oblasti, participuje na výzkumných i rozvojových projektech, spolupracuje s partnerskými neziskovými organizacemi. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří konstrukce testů, dotazníků a škál, automatické vytěžování dat z papírových dotazníků, rizikové chování adolescentů, univerzální, selektivní a indikovaná školní prevence, rekreační a problémové užívání návykových látek, gambling aj.

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.
Lucie Viktorová učí na katedře (a někdy i mimo ni) výzkumnou metodologii a pedagogickou psychologii. Mezi její oblíbená témata patří kvalita výuky a přijímacích zkoušek, srovnávací testování a jeho úskalí, ale i témata s přesahem do dopravní psychologie a vision science. Usiluje o rozvoj a udržování pozitivních vztahů mezi vyučujícími a studenty.

PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.
Doktorka Mazalová se specializuje na psychologii reklamy a marketingu. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi a na Katedře psychologie vyučuje předměty Psychologie trhu a reklamy, Prezentační dovednosti a Psychologický interakční výcvik. Výzkumně se věnuje uživatelskému testování se zaměřením na e-commerce.

PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
Marek Kolařík je členem Asociace manželských a rodinných poradců ČR; v rámci své poradenské praxe odvedl tisíce individuálních, párových či rodinných konzultací s klienty. Na katedře se zaměřuje převážně na manželské a rodinné poradenství a terapii a práci s výcvikovými skupinami. Je autorem monografií „Interakční psychologický výcvik“ a „Interakční psychologický výcvik pro praxi“ a spoluautorem monografie „Teorie a praxe poradenské psychologie“.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top